Algemene voorwaarden & Annuleringsprotocol

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, trainingen, workshops, cursussen en overeenkomsten van het Noorderlicht Academie.

Inschrijving
 • De inschrijving voor een cursus, traject of opleiding geschiedt door het het online invullen van het inschrijfformulier op de website van Noorderlicht Academie. Deze inschrijving wordt vervolgens binnen 10 werkdagen per e-mail bevestigt.
 • Alle cursussen of opleidingen gaan door onder voorbehoud van voldoende deelname. Minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers, tenzij anders vermeld op de website.
 • Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Na inschrijving ontvangt u een factuur voor een voorschot van € 100, deze 100,00 euro wordt afgetrokken van het cursusgeld.
 • Er kan een informatie/kennismakingsgesprek volgen. Kosten voor dit gesprek bedragen € 45,- die je als korting ontvangt bij de definitieve inschrijving.

Gezondheid cursist/student

 • De cursist/student zal de docent voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, over gebruik van medicijnen, alcohol, drugs, entheogenen, over psychiatrische indicaties als borderline, schizofrenie en (aanleg voor) psychose daar dit relevant is voor het veilig volgen van de opleiding. Bij ingebrekestelling van de cursist/student behoudt Noorderlicht Academie het recht de cursist/student verdere deelname aan de cursus of opleiding te ontzeggen zonder restitutie van het lesgeld voor de volledige cursus.

Wijze van betalen

 • Direct bij inschrijving maak je het voorschot van € 100,00 met vermelding van voornaam en opleiding over op de rekening van Noorderlicht Academie.
 • Na je inschrijving ontvang je een bevestiging van inschrijving en de factuur voor jouw lesgeld.
 • Het lesgeld dient betaald te zijn voor aanvang van de betreffende cursus of opleiding.
 • De betaling van de opleiding wordt in één keer afgedragen en dient een week voor aanvang van de opleiding betaald te zijn.
 • Tegen extra betaling van € 10,00 per termijn is betaling in meerdere termijnen mogelijk. Informatie hierover kun je opvragen bij Noor Elffers via o.v.v. ‘Aanvraag termijnbetalingen’.
 • Termijnbetalingen: Noorderlicht Academie hanteert meerdere vormen van termijnbetalingen.
 •                   In twee delen: eerste deel vooraf aan de opleiding, het tweede deel halverwege het eerste gedeelte van het opleidingsjaar.
 •                   Kwartaal betaling: Het volledige bedrag wordt betaald in vier dezelfde termijnen.
 •                   Maandbetaling: Het volledige bedrag wordt over 10 of 12 maandtermijnen verdeeld.
                    Betalingsregeling: Er wordt zwart op wit met de cursist/student een betalingsregeling afgesproken.
 • Elke betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan zijn.
 • Betaal je in termijnen dan staan de termijndata op je factuur. Je dient zelf (ook) de termijnen in de gaten te houden zodat je op tijd betaalt.
 • Wanneer de eerste termijn na twee herinneringen is verstreken zonder betaling, dan zal het gehele bedrag voor dat opleidingsjaar/cursus direct opgeëist worden.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cursist/student in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is de cursist/student over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% rente per maand verschuldigd.
 • Indien de cursist/student met de betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Noorderlicht Academie gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst. Dit geeft onverminderd het recht aan Noorderlicht Academie om schadevergoeding te vorderen.
 • Ondanks het betalen in termijnen is de cursist/student verplicht het volledige lesgeld te betalen, ook wanneer de cursist de opleiding eerder afbreekt.
 • Zowel Noorderlicht Academie als de cursist/student zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel in het geval cursist/ student onder curatele is gesteld of overlijdt.
 • Alle betalingen gaan naar rekeningnummer NL14INGB0005150177 t.n.v. Noorderlicht Centrum o.v.v. je voornaam en de initialen van de opleiding (voorbeeld: Mirjam Fono1 = Mirjam Fonoforese 1ste jaar. Houd op dezelfde wijze de termijnen bij. Mirjam Fono 1.4 = vierde termijnbetaling van het eerste jaar).
 • Zowel Noorderlicht Academie als de cursist/student zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in onderling overleg als de andere partij een ernstige ziekte heeft, of ernstige omstandigheden thuis, waardoor deelname niet meer mogelijk is. Dit ontslaat de cursist/student niet van het betalen van het volledige lesgeld voor het desbetreffende leerjaar en de daarbij horende administratiekosten.
 • Alle buitengerechtelijke incassokosten à 15% (of het dan geldende rentepercentage) van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,00 komen volledig voor rekening van de cursist/student. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Annulering door cursist

 • Na inschrijving heeft iedere student 14 dagen bedenktijd, waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktijd vervalt indien het eerste leermoment heeft plaatsgevonden.
 • Elke annulering dient schriftelijk per mail of brief te worden gedaan.
 • Elke annulering is pas van kracht nadat deze door Noorderlicht Academie schriftelijk is bevestigd.
 • Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag van de desbetreffende opleiding.
 • Bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang zal restitutie van het lesgeld worden verminderd met 20%.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang of bij annulering na aanvang van de opleiding vindt er geen restitutie plaats (je bent 100% van het lesgeld verschuldigd).
 • Cursist/Student is steeds het volledige lesbedrag verschuldigd ook wanneer je ervoor hebt gekozen te betalen in termijnen.
 • Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
 • Bij annulering is het niet mogelijk het lesmateriaal van de niet bijgewoonde lessen te ontvangen.
 • Het stopzetten van de opleiding door de student ontslaat de student niet van het betalen van het volledige lesgeld voor het desbetreffende leerjaar en de daarbij horende administratiekosten.
 • Het stopzetten van de opleiding door de student met als rede een ernstige ziekte of andere serieuze en ernstige omstandigheden ontslaat de student niet van het betalen van het volledige lesgeld voor het desbetreffende leerjaar echter er zal gekeken worden naar een compensatie.
 • Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de student. Je bent ten alle tijden verplicht het lesgeld te betalen.

Annulering door Noorderlicht Academie | Overmachtsbepaling

 • Bij overmacht behoudt de Noorderlicht Academie zich het recht voor een cursus of opleiding te annuleren (bijvoorbeeld bij te weinig deelnemers om een cursus kostendekkend te organiseren).
 • De ingeschreven cursisten zullen onmiddellijk van dit besluit op de hoogte worden gebracht en het eventueel reeds betaalde lesgeld wordt volledig gerestitueerd binnen 30 werkdagen. De eventuele aansprakelijkheid van het opleidingsinstituut is beperkt tot maximaal het door de cursist/student betaalde lesgeld.
 • Bij ziekte of overmacht anderzijds behoudt de Noorderlicht Academie zich het recht voor om cursusdagen te verplaatsen.

Uitvoering van de opdracht

 • Indien Noorderlicht Academie haar lesprogramma niet na kan komen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Noorderlicht Academie het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering van het lesprogramma mogelijk wordt.
 • Noorderlicht Academie heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten indien ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden (die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen) zij redelijkerwijs haar verplichtingen (tijdelijk) niet kan nakomen.
 • Noorderlicht Academie streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Noorderlicht Academie hiervoor jegens de cursist/student niet aansprakelijk en heeft de cursist/student geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Noorderlicht Academie zal indien mogelijk zorgdragen voor een vervangende les.

Aansprakelijkheid

 • Noorderlicht Academie sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van Noorderlicht Academie, tijdens excursie dagen of studiereizen in binnen- en buitenland voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
 • Noorderlicht Academie is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een cursus/workshop of opleiding. De docent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.
 • De cursist/student hoort veiligheid en voorzichtigheid te betrachten jegens zijn medecursist, de ruimte en het werken met anderen. Ontstane schade zal op de desbetreffende cursist/student verhaald worden.
 • Docenten/assistenten kunnen adviseren om tijdens de oefeningen bepaalde voorzorgmaatregelen te treffen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter bij de cursist/student om hier wel of niet gebruik van te maken.
 • Fysieke, emotionele of geesteljke schade direct of op latere leeftijd kan niet op de docenten of Noorderlicht Academie verhaald worden maar is op eigen verantwoordelijkheid van de cursist/leerling.
 • De cursist/leerling is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in een cursus/workshop of lessen.
 • Aan de inhoud van de brochures en website kunnen geen rechten worden ontleend.

Vertrouwelijkheid

 • Alle informatie die door de cursisten/studenten wordt verstrekt, zoals adres- en bankgegevens wordt door Noorderlicht Academie, door haar medewerkers en docenten vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden op een veilige manier op een aparte externe harde schijf opgeslagen. Gegevens van de cursist/student worden alleen met toestemming van de cursist/student gebruikt. Ook informatie afkomstig uit persoonlijke gesprekken, worden vertrouwelijk behandeld door de docenten en assistenten verbonden aan Noorderlicht Academie.
 • Wanneer vanuit medisch of justitieel opzicht informatie over de cursist/student gevraagd wordt, zal Noorderlicht Academie eerst toestemming vragen aan de cursist/student, of anders aan familie of naasten van de cursist/student.

Intellectuele eigendom

 • Noorderlicht Academie behoudt zich alle rechten voor van intellectuele en industriële eigendommen met betrekking tot de door Noorderlicht Academie verstrekte leermiddelen. De cursist/student is niet gerechtigd cursus- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Noorderlicht Academie toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven (lesmateriaal, teksten, leskaarten, geluidsbestanden van de lessen evenals video’s gemaakt tijdens lessen etc.).
 • De cursist/student is verplicht de stukken op eerste verzoek aan Noorderlicht Academie te retourneren, bij overtreding als bedoeld in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van € 450, 00 per dag.
 • Wanneer een cursist/student materiaal heeft vernield of beschadigd, dan zal de cursist/student binnen een week voor materiaal van dezelfde functie en kwaliteit zorgdragen of de kosten van de beschadiging of vernieling per direct moeten overmaken.
 • Wanneer een student vroegtijdig stopt met de opleiding wordt er geen lesmateriaal meer gegeven. Het lesmateriaal wordt alleen gegeven wanneer de les is gevolgd. Het is dan ook naslagwerk en blijft te allen tijde eigendom van Noorderlicht Academie.

 

Klachtenprocedure en Wkkgz

 • Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Noorderlicht Academie voldoet aan deze eisen. Graag leggen we kort uit wat dit betekent.
 • Klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon
  Eerste traject: Het kan voorkomen dat je als student van Noorderlicht Academie een klacht hebt over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat je deze klacht rechtstreeks met Noor Elffers bespreekt. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en we streven er naar deze binnen 3 weken naar ieders tevredenheid af te ronden. Mocht dit niet binnen deze gestelde termijn mogelijk zijn dan word je hier- van tijdig op de hoogte gebracht. De bewaartermijn van de klacht is 12 maanden.
 • Tweede traject: Mocht je om welke reden dan ook ontevreden zijn over de afhandeling van jouw klacht, dan bieden wij je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor Noorderlicht Academie neemt de Dhr. B. van der Wilt (e-mail: ) deze functie waar.
 • Dhr. B. van der Wilt staat je graag te woord om je te ondersteunen en de klacht te verhelpen op een voor alle partijen zo goed mogelijke wijze.
  Mocht je je ondanks de goede zorgen van Dhr. B. van der Wilt nog onvoldoende gehoord en/of begrepen voelen, dan kun je je te allen tijde wenden tot de hieronder genoemde geschilleninstantie.

Geschilleninstantie

 • Derde traject: Het staat je vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jouw gewenste resultaat leidt - je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie het NIBIG. Met ingang van 1 januari 2017 zijn de praktijk en het opleidingsinstituut Noorderlicht Academie bij het NIBIG aangesloten. Zij hebben een onafhankelijke geschillencommissie die
  is goedgekeurd door het ministerie van VWS. De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG doet haar werk in volledige onafhankelijkheid van het NIBIG en behandelt en beoordeelt een klacht van de cliënt tegen de zorgverlener, als die klacht niet in een gesprek of met behulp van een zogenaamde klachtenfunctionaris is opgelost. Dus dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en het oordeel van de zorgaanbieder.
 • De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.
 • Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via e-mail: . Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedures.

Webshop Puur - Noor

 • Laatste update op .

Contactgegevens

Noorderlicht Academie
voor Fonoforese & Esoterische Opleidingen,
Healing, Coaching & Therapie
Kvk: 30208330

Molenstraat 2
5664 HV Geldrop

E:
T: 06 28423459


© Noorderlicht Academy - Website: Van Dongen Design - Inloggen
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.